Om DSKP           Vedtægter
Om DSKP           Vedtægter

§ 1. Selskabets navn er ”Dansk Selskab for Klinisk Psykofarmakologi” (DSKP).

§ 2. Selskabets formål er:
1. At fremme implementering af evidensbaseret psykofarmakologi i klinisk praksis i Danmark.
2. At fremme forskning indenfor klinisk psykofarmakologi i Danmark, herunder at rekruttere og vejlede forskere indenfor området.
3. At fremme samarbejdet i Danmark indenfor klinisk psykofarmakologisk forskning og klinisk praksis.

Selskabet er ikke erhvervsdrivende.

§ 3: Nye medlemmer optages på opfordring fra selskabets medlemmer og ved konsensus mellem disse.
Der afkræves ikke kontingent

§ 4: Selskabets mødeaktiviteter foregår ved lån af lokaler på de hospitalsafdelinger, hvor medlemmerne er ansat. Eventuelle udgifter i forbindelse hermed afholdes ad hoc af selskabets medlemmer.
Større aktiviteter i selskabets regi, herunder undervisning ved eksterne fagpersoner, afholdelse af undervisning ved selskabets medlemmer for eksterne fagpersoner og studierejser søges helt eller delvist finansieret ved sponsorater.

§ 5: Selskabet kan indgå sponsorater med private virksomheder eller andre. Ved sponsorering skal selskabet sikre, at de sponserede aktiviteter er videnskabeligt uafhængige af sponsor. I forbindelse med eventuelle sponsoraftaler kan der, hvis sponsor ønsker det, hvert år i forbindelse med generalforsamling afholdes et gensidigt orienterende møde mellem selskabets medlemmer og repræsentanter for sponsorerne. Bestyrelsen fastsætter regler for deltagelse af sponsorer ved selskabets aktiviteter.

§ 6: Medlemmerne hæfter ikke personligt for selskabets eventuelle forpligtelser, herunder for selskabets gæld.

§ 7: Medlemmerne har ikke ejendomsret til selskabets eventuelle ejendele eller midler.

§ 8: Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle selskabets anliggender og er, når den er lovligt indvarslet beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, og indkaldes med minimum 2 måneders varsel.

§ 10: Stemmeret har ethvert medlem af selskabet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 11: Generalforsamlingen træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Stemmelighed gælder som forkastelse. Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de afgivne stemmer tilslutter sig forslaget for at være vedtaget. Skriftlig afstemning skal finde sted når ¼ af de stemmeberettigede tilslutter sig forslag herom.

§ 12: Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsorden:
1. Mødets åbning.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Valg af dirigent og valg af referent.
4. Valg af formand.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Behandling af skriftligt indkomne forslag.
7. Fastlæggelse af aktiviteter.
8. Eventuelt

§ 13: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det påkrævet, når mindst 1/3 af medlemmerne ved motiveret dagsorden anmoder herom. I øvrigt gælder samme procedureregler som ved ordinær generalforsamling.
En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at begæring derom er fremsat, og indkaldelse udsendes til de registrerede medlemmer senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes. Ved ekstraordinær generalforsamling kan nyvalg af bestyrelse foregå.

§ 14: Til varetagelse af selskabets interesser mellem to generalforsamlinger, vælges en bestyrelse, som består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og ét bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen arbejder for at fremme selskabets formål.

§ 15: Formanden vælges af generalforsamlingen for 2 år.

§ 16: Fraset formanden konstituerer bestyrelsen sig selv.

§ 17: Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år.

§ 18: I ulige år vælges formand og bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand, sekretær og kasserer.

§ 19: Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, dog minimum 1 gang årligt.

§ 20: Bestyrelsesmøde kan i øvrigt afholdes når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

§ 21: Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er til stede, herunder formanden eller næstformanden.

§ 22: Der laves referater af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger hvoraf alle beslutninger foregår. Referaterne indføres i selskabets protokol.

§ 23: Selskabet tegnes i den daglige drift af formanden alene. Ved byrdefulde dispositioner, herunder køb og salg af ejendom, indgåelse af kontrakter og lignende, tegnes selskabet af den samlede bestyrelse i fællesskab.

§ 24: Selskabet kan kun opløses ved en urafstemning blandt selskabets medlemmer. Der skal være et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer for at ophævelse er vedtaget.

§ 25: I tilfælde af selskabets opløsning, hvilket kræver en majoritet på mindst 4/5 af de ved en urafstemning afgivne stemmer efter behandling på generalforsamling, uddeles selskabets eventuelle midler, når gæld er betalt, efter generalforsamlingens beslutning til klinisk psykofarmakologiske forskningsmål efter relevant annoncering.

§ 26: Medlemmer af selskabet kan ekskluderes af en enig bestyrelse.